លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ សម្បត្តិរដ្ឋ និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ