ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតជូនវេទិកាសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ នាថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ​ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –