រាជរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យា ពីចំនួន៦០ម៉ឺនរៀល ទៅចំនួន៦៥ម៉ឺនរៀល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –