រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែតម្លៃឯកតាសន្ទស្សន៍បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋានរបស់មន្រ្ដីរាជការ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –