កម្ពុជា រៀបចំវេទិកាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន-ចិន ប្រកបដោយជោគជ័យ ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្ដសៀមរាប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –