តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងមួយលីត្រ ៣.៣៥០រៀល សម្រាប់សាំងធម្មតា

AKP កំពត ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —