គណៈកម្មការរៀបចំពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះ ឈ្នះ សហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —