ក្រសួងព័ត៌មានជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធវិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ អាចចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —