រដ្ឋបាលជលផលប្រកាសថា ត្រីចាប់ផ្ដើមត្រូវច្រើនពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមដងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្រ្ដរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ដកណ្ដាល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –