ឯកឧត្ដម វ៉ា ថន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅខេត្តក្រចេះ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជំរឿន ឆ្នាំ២០១៩

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្ដម វ៉ា ថន អភិបាលខេត្តក្រចេះ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសគណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅខេត្តក្រចេះ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តក្រចេះ នាថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ