រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានស្នើសុំឱ្យក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់ បញ្ចូនឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការ មកក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី៦នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –