រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញអំពីការដាក់ចេញនូវវិធានការនានា ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងលំហរនយោបាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ –