ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ថ្លៃ៣.៤៥០រៀលក្នុង១លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា និង៣.៥០០រៀល សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —