រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបនឹងកង្វល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិននៅក្រុងព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ —