គ.ជ.ប ចេញសេចក្ដីណែនាំបន្ថែមស្ដីពីការផ្ដល់សុពលភាពលើគំនូសសញ្ញាគាំទ្រលើសន្លឹកឆ្នោត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —