(វីដេអូ) ឆ្នាំ២០១៩ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមារបស់កម្មករ-កម្មការិនី នឹងកើនឡើងជាង១៧០ដុល្លារ

ភ្នំពេញ​៖​ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្តាប់អត្ថបទក្រោមចំណងជើងថាៈ ឆ្នាំ២០១៩ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមារបស់កម្មករ-កម្មការិនី នឹងកើនឡើងជាង១៧០ដុល្លារ អត្ថបទនេះចាក់ផ្សាយនារាត្រីថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈវិទញយុជាតិកម្ពុជាAM៩១៨ និង វិទ្យុវត្តភ្នំFM១០៥.៧០។