ឯកឧត្តម សុខ លូ អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក ០៥មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តកំពង់ធំ

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក ០៥មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមប្រធានបទ “រួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់ការបំពុលប្លាស្ទិក” និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកិច្ចការពារបរិស្ថាន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅលើភពផែនដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នា នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ស៊ុម វណ្ណា