នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ជំវិញវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលគំនិតយែនឌ័រ និងការបញ្ជៀបយែនឌ័រ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន នាទីនារីរតនៈ៖ បទយកការណ៍ជំវិញវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលគំនិតយែនឌ័រ និងការបញ្ជៀបយែនឌ័រ សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី ចាក់ផ្សាយ៖…

Prochaine visite du ministre cambodgien des AE au Japon

AKP Phnom Penh, le 14 septembre 2018 -- Prak Sokhonn, vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, effectuera une visite de travail au Japon les 18 et 19 septembre prochains, à…

Taux de change des devises étrangères au Cambodge

AKP Phnom Penh, le 14 septembre 2018 Le tableau suivant, publié le 14 septembre par la Banque nationale, est les taux de change des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).

Foreign Exchange Rates in Cambodia

AKP Phnom Penh, September 14, 2018 – The following are the foreign exchange rates against the Riel (Cambodian Currency) released by the National Bank on, September 14.