សង្ខេបព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី ០៩.មិថុនា.២០២០

១.ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាវីរុសរាតត្បាតកូវីដ១៩ដ៏សាហាវនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដែលសម្រេចបានកំណើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៨៧០…

泰国皇家科技大学授予柬埔寨新闻部部长乔干那烈荣誉证书

(រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារី​ទ្ធ ទទួលបានសញ្ញាបត្រកិត្តិយស ពីមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា «រាជមង្គលនគរ» របស់ថៃ) 金边国家FM96Mhz广播电台 2020年6月09日星期二 【金边讯】泰国皇家科技大学授予柬埔寨新闻部部长乔干那烈荣誉证书。…