ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់​ព្រម​​លើធម្មនុញ្ញ​នៃ​សមាគមប្រជាជាតិ​អាសុី​អាគ្នេយ៍