វីដេអូ៖ ហេតុអ្វីបានជា រាជរដ្ឋាភិបាលដាច់ខាតប្តូរផ្តាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុត ចំពោះទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី និងគូកន ?