កម្មវិធី ផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ដល់យុវជបត្រៀមចូលជាសមាជិក ស.ស.យ.ក សាខាវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន

(ត្បូងឃ្មុំ)៖ រសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ហុង ហន ប្រធាន ស.ស.យ.ក សាខាវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន អន្លង់ជ្រៃ បានផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសកម្មភាពការងាររបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដល់យុវជន សសយក វិទ្យាល័យ ចំនួន ១០០ នាក់ ដើម្បីត្រៀមធ្វើពិធីបញ្ចូលជាសមាជិកថ្មីក្នុងខែកក្កដា ខាងមុខ៕ ដោយ៖​ស.ស.យ.ក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ