នាទីនារីរតនៈ៖ ការពិភាក្សាពីយែនឌ័រ និងតួនាទីយែនឌ័រ និងអត្ថបទសុខភាពស្តីពីប្រភេទនិងរបបអាហារកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ 

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ ការពិភាក្សាពីយែនឌ័រ និងតួនាទីយែនឌ័រ និងអត្ថបទសុខភាពស្តីពីប្រភេទនិងរបបអាហារកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz