ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងទេសចរណ៍ចេញប្រកាសអន្ដរក្រសួងស្ដីពីការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុននៅលើលិខិត ឯកសារ ស្លាកសញ្ញា សម្រាប់តាំងបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —