អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល៖ ស្ថានភាពនៃជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយមនុស្សម្នាក់ៗ នឹងមានកំណើនកើនឡើងដល់១.៦៧៩ដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —