ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរៀបចំការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃវីដេអូអប់រំប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —