បទ៖ ទីទុយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូនបទភ្លេងបុរាណមួយបទក្រោមចំណងជើងថា

បទ៖ ទីទុយ

សម្តែងទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

បច្ចេកទេសថត៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា