ក្រសួងការងាររម្លឹកសារជាថ្មីជូនម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ក្នុងការបើករម្លឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ និងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មី ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩នេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —