អត្ថបទ៖ គោលនយោបាយឧបត្ថមថវិកាសម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនក្មេងខ្សោយបញ្ញា និងមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ គោលនយោបាយឧបត្ថមថវិកាសម្រាប់ស្ត្រីក្រីក្រមានផ្ទៃពោះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនក្មេងខ្សោយបញ្ញា និងមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz