នៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះ បរិមាណទឹកភ្លៀងនឹងធ្លាក់រាយប៉ាយបានល្អ ខណៈព្យុះអាចនឹងកើតមានឡើងច្រើនផងដែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —