អត្ថបទ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្តល់គំនិតផ្តួចផ្តើម ៧ចំណុច ដល់សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី១៦ AMS ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្តល់គំនិតផ្តួចផ្តើម ៧ចំណុច ដល់សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី១៦ AMS ២០១៩

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz