វិចារណកថា៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំង៤ របស់កុមារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំង៤ របស់កុមារ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz