បទ៖ សត្វទន្ទេប (សត្វរន្ទេប)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទ៖ សត្វទន្ទេប (សត្វរន្ទេប)

សម្រួលទំនុកច្រៀង និងច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង

ផ្លុំប៉ីអដោយ៖ លោក ហួត ហួន

ស្គរដោយ៖ លោក ណាំ សុធា

បច្ចេកទេសថត៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

បទនេះស្ទើរតែបាត់បង់ក្រោយឆ្នាំ ១៩៧៩ ដោយស្រាវជ្រាវរកឃើញឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ប្រភពដើមពីសាស្ត្រាចារ្យ ហែម ចាំ តាមរយៈលោកគ្រូ ជា ឡៃ។

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា