ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨យប់ថ្ងៃទី២៩  និងម៉ោង០៦ព្រឹកខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា