បទយកការណ៍ស្ដីពី« វិធីបង្ការគ្រោះអគ្គីភ័យនៅក្នុងរដូវក្ដៅ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោក​ស្រី សន សាវិន៖