គ.ជ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន១.៦៤៦ក្រុម ស្មើនឹង៣.២៩២នាក់ សម្រាប់ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —