ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលផ្សាយម៉ោង០៨ និង១០ព្រឹកថ្ងៃ០៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា