ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដែលបានផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ថ្ងៃ០៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា