រូបថតឯកសារ៖ ពិធីអបអរបុណ្យជ័យជំនះ ៧មករា នៅស្តាតអូឡាំពិក នាថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —