បទចម្រៀង៖ បណ្តាំសាដៀវ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ សូមជូន
បទចម្រៀង៖ បណ្តាំសាដៀវ
និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក រិន ធីរ៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា