បទយកការណ៏ស្តីពី«សារប្រយោជន៍នៃការធ្វើបុណ្យកឋិនទាន»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង មុន្នីរ៉ា