្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃ បន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយ:ពេល១ ខែទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-៣១ ខែសីហា