ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ១៨លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៦៩ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង ១១លាននាក់