ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ កម្ពុជាបានចូលរួមកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងការអភិរក្សព្រៃឈើយ៉ាងល្អតាមគម្រោងរេដបូក