ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលជាមួយនាយកា IMF ពិភាក្សាពីការអនុវត្តនយោបាយគាំទ្រសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម