ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រជំុគណកម្មាធិការសម្របសម្រួលពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ