ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង្ស ជួនណារ៉ុន ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយស្តង់ដារមិនមែនបើកទាំងប្រថុយប្រថានឡើយ