ឯកឧត្ដមកៅ គឹមហួន ប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងអតីតអ្នកការទូតនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានម្នាក់ដែលបានអំពាវនាវឲបណ្ដេញកម្ពុជានិងទ្បាវចេញពីអាស៊ាន