អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ បញ្ជាក់ថា ការប្រឡងឌីប្លូម និងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០២០ នៅរក្សាគុណភាពដូចឆ្នាំមុនៗ