អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា៖ មិនមានការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ទេ